תנאי השימוש ומדיניות פרטיות של מכון שוקן

 

תקנון האתר

1. האתר נועד לספק מידע על פעילות המכון ולתת לה ביטוי פומבי, לשם הנגשה לציבור הרחב. אין לראות בתוכן האתר משום מתן ייעוץ מקצועי או אקדמי בכל תחום שהוא, ואין להסתמך על האמור בו לכל צורך שהוא, או להציגו במסגרת כל הליך מכל סוג שהוא כמידע מוסמך ומחייב.

מאמרי דעה או תכנים המופיעים באתר מבטאים את דעת הכותבים, ולמעט אם נאמר בהם במפורש אחרת, אין לראותם כמייצגים עמדה או מדיניות רשמית של המכון.

2. אתר מכון שוקן למחקר היהדות – JTS (להלן: “מכון שוקן”) הוא גם אתר אינטרנטי הכולל חנות וירטואלית למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו היא “מכון שוקן למחקר היהדות – JTS“, ח.פ 510290026‏ (להלן: “מכון שוקן”)

3. פעולה באתר היא כל פעולה שהיא, לרבות הזמנה ו/או רכישת מוצרים או שירותים אחרים ו/או מתן תרומה ו/או רכישת כרטיסים לאירועים שונים ו/או רישום לקורסים למיניהם, ככל שמוצעים (להלן: “פעולה”).

4. הוראות תקנון אלו מהוות חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין מכון שוקן לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

5. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן, חלים תנאי השימוש באתר על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

6. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הוא מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המכון ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

7. המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל, ונרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה.

8. מובהר כי מכון שוקן רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

9. מכון שוקן שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.

10. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הוא נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.

11. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

12. הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.

13. בתי המשפט בירושלים יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין מכון שוקן למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.


שיטת המכירה

1. המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי בהתאם להוראות באתר ובתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מזכות מכון שוקן לבטל ו/או לשנות את האופן שבו יבוצעו המכירות.

2. האתר מאפשר מידע על פעילויות תרבות, מחקרים, ספרים חדשים המתפרסמים מעת לעת, רכישת ספרים; כמו כן, מאפשר האתר מתן תרומה.

3. כדי לבצע הזמנה של ספר או שירות יש תחילה לבחור את הספר או השירות לרבות כמות. לאחר מכן, יש להקליד בדף הפעולה פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה” ו- “המשתמש”, בהתאמה).

4. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.

5. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מכון שוקן לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למכון בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. מסירת פרטים שגויים במכוון או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק ונגד מגישי פרטים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ופליליים.

6. לאחר מילוי טופס ההזמנה יתבצע אימות של פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה וביצוע פעולה מסוג CHECK OUT על ידי המשתמש, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה נקלטה במערכת.

7. יודגש, כי עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שמכון שוקן יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין מכון שוקן (להלן: “ביצוע ההזמנה”). אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.

8. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מכון שוקן, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

9. במקרה שבו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם חנות הספרים של מכון שוקן לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

10. יובהר כי, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. בכל מקרה, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, ומכון שוקן לא יהיה מחויב כלפי המשתמש או כל צד ג’ כלשהו בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

11. אישור פעולת הרכישה והתחייבות מכון שוקן לאספקת הספר, מותנית בכך שהספר זמין בפועל במלאי מחסני מכון שוקן במועד האספקה המבוקש ולאחר שמכון שוקן יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין מכון שוקן.

12. במקרה שבו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה מכון שוקן רשאי להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר.

13. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מכון שוקן במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מכון שוקן ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.


שינוי בתנאים ובהתניות

1. מכון שוקן שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. יובהר, כי בין אם צוין באתר מכון שוקן כי המוצר קיים במלאי ובין אם לאו, לא יהא מכון שוקן מחויב במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין ישיר או עקיף אשר נגרם לו או לצד ג’ כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת מכון שוקן להשיב למשתמש כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם את אותו הסכום למכון, או לבטל את החיוב במידה ובוצע, במקרה בו המוצר אינו זמין בפועל במלאי מכון שוקן.

2. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, ייבצר ממכון שוקן לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, יהא מכון שוקן רשאי לבטל את ההתקשרות עם המשתמש. בסעיף זה, “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

3. מובהר, כי מכון שוקן לא ישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.

4. צילומי הספרים, או כל מצג אחר הקיים באתר הם לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את מכון שוקן.

5. מכון שוקן אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים או הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.

6. מכון שוקן עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והמכון לא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש או לצד ג’ כלשהו בגינם.

7. במידה ותחול טעות בתיאור המוצר או בפרטי העסקה, רשאי המכון לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי מלא.

8. מכון שוקן רשאי לעדכן את מחירי הספרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך קליטת ההזמנה במערכת (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך קליטת ההזמנה כאמור, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

9. מכון שוקן רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, ולהפסיקם בכל עת, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.


הגבלת הגישה

1. מכון שוקן שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות או לחסום את גישתם לאתר של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי התקנון או ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

2. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) החלות והתקפות במועד העסקה, הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר מצוין אחרת.

3. במקרה של רכישת ספרים בדרך של “איסוף עצמי”, על הרוכש לוודא מראש שהספר או הפריט אכן נמצא במלאי מכון שוקן וכי אפשר להגיע ולאסוף אותו.


מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

1. מכון שוקן ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל כפי שהוקלדה על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה. מכון שוקן יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים. מכון שוקן מחויב באספקת מוצר אשר שולם במלואו בלבד, באמצעות כרטיס אשראי, כמפורט לעיל/להלן. במקרה שמדובר במוצר מקוון, או אז ידאג מכון שוקן לשלוח לכתובת הדוא”ל של המזמין הוראות כיצד להתחבר ולצרוך את המוצר המקוון.

2. מכון שוקן לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות וכדומה.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני, יהיה מכון שוקן רשאי להעמיד את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.


תעריפי המשלוחים

1. עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) תלוי במשקל הכולל של הפריטים ויחושב באופן אוטומטי באתר, על פי התעריפים שאותם יקבע מכון שוקן.

2. איסוף עצמי ממשרדי מכון שוקן – ניתן לאסוף את החבילה ממשרדי מכון שוקן, רחוב בלפור 6, ירושלים. עם הגעת המשלוח נשוא ההזמנה אל המשרד, ייצור נציג מכון שוקן קשר טלפוני עם המשתמש, ואת ההזמנה ניתן יהיה לאסוף במשך שעות פעילות מכון שוקן ובתיאום מראש בלבד.

3. המוצר יישמר במשרדי מכון שוקן למשך 10 ימי עסקים בלבד ממועד משלוח ההודעה למשתמש כאמור. משתמש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת ביטול עסקה, כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים, כך שמכון שוקן יהא רשאי לגבות מהמשתמש דמי ביטול כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים.

4. מכון שוקן שומר על זכותו לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

5. מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עסקים הנספרים מיום ביצוע ההזמנה (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). מכון שוקן עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה או להתאימו לצורכי המשתמש, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.


ביטולים

1. משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בגינם לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה.

2. ביטול עסקה/מכירה על ידי משתמש לפני משלוח המוצר: במידה שמשתמש מעוניין לבטל עסקה/מכירה קודם למשלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון למכון שוקן:
 02-5631288.

3. ביטול לאחר משלוח המוצר: במידה שמשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של מכון שוקן בדואר אלקטרוני jtspress@schocken-jts.org.il בהתאם לתנאי הביטול המפורטים להלן.

4. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמוצר הגיע למשתמש כשהוא פגום, רשאי המשתמש לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני jtspress@schocken-jts.org.il לשירות הלקוחות של המכון, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

5. יודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, ביטול העסקה יהא בכפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו, מבלי שנעשה בהם כל שימוש, באריזתם המקורית, כשהיא שלמה או ללא פגיעה או נזק או פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא או מבלי שהוסרו תווית המוצר ומחירו, לחנות המכון ברחוב בלפור 6, ירושלים, בהתאם לתנאי ההחזרה המפורטים להלן.

6. הלקוח יקבל החזר כספי בגין המוצר שהוחזר ע”פ הכתוב לעיל. מההחזר ינוכו דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלה נוספת בגין סליקה שבוצעה, וההחזר יבוצע ישירות לכרטיס האשראי של המשתמש. לא יינתן החזר בגין דמי המשלוח.


תנאי החזרה/החלפה

1. ניתן להחזיר למכון שוקן כל פריט על מנת להחליפו בפריט אחר או לקבל זיכוי בגין הסכום ששולם עבור אותו הפריט, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: (1) לא נעשה בפריט כל שימוש; (2) לא נגרם לפריט נזק או פגם; (3) תווית המחיר עדיין מחוברת אל הפריט; (4) הפריט באריזתו המקורית; (5) הוצגה החשבונית המקורית בגין התשלום עבור הפריט; למעט במקרים המפורטים בחוק הגנת הצרכן; (6) אין מדובר במוצר שיוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.

2. החזרת הפריט יכולה להתבצע במשרדי מכון שוקן, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בלבד. עם זאת, פריט שנרכש במבצע ניתן להחזרה תוך 7 ימים בלבד.


אחריות ושירות

1. מכון שוקן או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לגולש או למזמין או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי הוראות תקנון זה, יקנו למכון שוקן את הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה שלא על פי התקנון כאמור.


קניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים הנמצאים באתר, לרבות זכויות היוצרים, הינם רכוש מכון שוקן בלבד.

2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי או מטעם מכון שוקן בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב.

3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בניגוד להוראות התקנון או בלא לקבל את הסכמת מכון שוקן מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מקור בלא קבלת רשות מפורשת מהנהלת מכון שוקן מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

4. אייקונים icons) ) וכל מידע או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מכון שוקן או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מכון שוקן נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.

 

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר למכון שוקן לספק את המוצרים או השירותים למשתמש וללמוד מהמשתמש על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים או השירותים.

2. מכון שוקן מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה באתר מכון שוקן. מכון שוקן יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

3. מכון שוקן נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בקרות מקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכח עליון, מכון שוקן לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

4. בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש המשתמש למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית.

5. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר מכון שוקן וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים אלה.

6. יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את מכון שוקן לצרכי בקרה והתייעלות.

7. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת מכון שוקן רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. יש להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

8. הפרטים שימסור המשתמש והפרטים שייאספו לגביו בעת השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר (למעט פרטי אמצעי התשלום כאמור לעיל). השימוש באתר ואישורו של המשתמש את מדיניות הפרטיות, מעידים כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של מכון שוקן המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

א. כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באתר;

ב. כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר;

ג. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

ד. כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;

ה. כדי לאפשר למכון שוקן ליצור קשר עם המשתמש ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר פעילויות תרבות, הרצאות פרסומי ספרים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר למשתמש בהתאם להסכמה מפורשת שנתן המשתמש לכך במהלך ההרשמה באתר, כמפורט להלן, או בכל עת אחרת. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי ממכון שוקן, על ידי פניה בכתב באמצעות פקס או אימייל.

9. מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף לשירותי האתר וממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי, מהווה הדבר הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שמכון שוקן מפיץ או יפיץ בעתיד באשר לפעילויות תרבות ומחקר, ספרים חדשים ומבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, וכן הודעות דוא”ל שיישלחו לכתובת הדוא”ל של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של מכון שוקן.

10. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

11. מכון שוקן רשאי להשתמש ב”עוגיות”  (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. משתמש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים.

12. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כנגד מכון שוקן בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש או כניסה כאמור או בשל פגיעה בפרטיות או כל איסוף מידע או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

13. תקנון זה נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

שירות לקוחות

לפרטים ושאלות בנוגע לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מכון שוקן בדואר אלקטרוני jtspress@gmail.com  או בטלפון 02-5631288

 

Select currency
ILS Israeli new shekel